STANOVY


Medzinárodná šachová akadémia INTERCHESS

            Schválené na zasadaní prípravného výboru dňa 4. augusta 2013 v Senici

 

 ČLÁNOK 1

 Názov združenia

 Medzinárodná šachová akadémia  Interchess

 (skrátene MŠAI)

 

 ČLÁNOK 2

 Sídlo združenia

 Želiarska 10

 841 07  Bratislava 49

 

 ČLÁNOK 3

 Ciele združenia a členstvo

             Cieľom Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess je zabezpečovať  na území Slovenskej republiky rozvoj  šachu ako športovej i spoločenskej činnosti, zabezpečovať prípravu mládeže a vytvárať všetkým svojim členom podmienky pre ich činnosť.

             K naplneniu týchto cieľov MŠAI organizuje najmä podujatia propagujúce šach, šachové súťaže určené pre využitie voľného času,  podujatia propagujúce združenie MŠAI,  podujatia zamerané na nábor nových členov združenia, šachové tréningové podujatia pre mládež, náborové súťaže v šachu. Združenie vytvára podmienky pre účasť svojich členov v propagačných a majstrovských súťažiach jednotlivcov. Združenie zabezpečuje účasť svojich družstiev  v šachových  turnajoch a šachových ligách.

 

3.1  Vznik členstva  v MŠAI

 

 1. Členom v MŠAI sa môže stať každá fyzická osoba , ktorá má záujem podieľať sa na činnosti združenia a súhlasí s týmito stanovami.

 2. Členstvo v MŠAI bez príslušnosti k organizačnej jednotke vzniká uznesením výkonného výboru MŠAI o prijatí za člena  na  základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo.

 3. Členstvo v MŠAI s príslušnosťou k organizačnej jednotke vzniká rozhodnutím vedúceho organizačnej jednotky o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo, ak nie je v štatúte organizačnej jednotky procedúra vzniku členstva definovaná iným spôsobom.

 4. Členovia s príslušnosťou k organizačnej jednotke a členovia bez príslušnosti k organizačnej jednotke majú v združení rovnaké práva a povinnosti.


3.2  Zánik členstva  v MŠAI

 

 1. Členstvo v MŠAI zaniká vystúpením na základe oznámenia člena MŠAI doručeného výkonnému výboru združenia dňom doručenia.

 2. Členstvo v MŠAI zaniká  vylúčením na základe uznesenia zhromaždenia delegátov MŠAI dňom doručenia výpisu z uznesenia členovi.

 3. Členstvo v MŠAI zaniká úmrtím člena dňom úmrtia.

 4. Členstvo v MŠAI zaniká zánikom MŠAI (zrušením, zlúčením, likvidáciou) dňom, kedy zánik MŠAI nadobudol právnu  účinnosť.

   

  3.2  Pozastavenie členstva  v MŠAI

   

 1. Pri závažnom porušení povinností definovaných v týchto stanovách môže Výkonný výbor MŠAI svojim uznesením pozastaviť členovi združenia členstvo v MŠAI. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom doručenia výpisu z uznesenia Výkonného výboru MŠAI členovi združenia.

 2. Členstvo nemôže byť pozastavené kontrolórovi, predsedovi, podpredsedovi, členovi výkonného výboru a vedúcemu organizačnej jednotky.

 3. Člen združenia ktorému bolo pozastavené členstvo v MŠAI stráca dočasne práva definované v týchto stanovách.

 4. Uznesenie o pozastavení členstva môže zrušiť výkonný výbor po zániku príčin jeho prijatia, alebo zhromaždenie delegátov po odvolaní sa člena, ktorému bolo členstvo pozastavené.

   

  ČLÁNOK 4

  Orgány združenia

   

  Orgánmi Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess sú:

   


 • zhromaždenie delegátov

 • výkonný výbor

 • predseda

 • podpredseda

 • vedúci organizačnej jednotky

 • kontrolór

  4.1  Zhromaždenie delegátov

   

 1. Najvyšším orgánom Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess je zhromaždenie delegátov (ďalej len zhromaždenie).  Zvoláva ho výkonný výbor najmenej raz za tri roky. Zhromaždenie môže byť zvolané aj na žiadosť najmenej jednej polovice členov združenia, alebo na žiadosť kontrolóra MŠAI. V týchto prípadoch sa zhromaždenie musí zvolať najneskôr do 30 dní od doručenia výzvy na zvolanie zhromaždenia predsedovi MŠAI. Zhromaždenie môže byť  zvolané aj na základe rozhodnutia predsedu MŠAI.

 2. Zhromaždenie je oprávnené prijímať uznesenia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných členov. Uznesenie je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 3. Ak nie je zhromaždenie schopné sa uznášať, zvolá výkonný výbor náhradné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie musí mať rovnaký rokovací program a je schopné sa uznášať bez ohľadu na počet prítomných delegátov.

 4. Delegátom zhromaždenia môžu byť iba  členovia združenia starší ako osemnásť rokov. Delegátmi zhromaždenia sú členovia výkonného výboru, vedúci organizačných jednotiek a delegáti zvolení organizačnými jednotkami. Každý delegát zhromaždenia má jeden hlas. Kľúč k voľbe delegátov určuje výkonný výbor s rešpektovaním princípu pomerného zastúpenia organizačných jednotiek. Spôsob volieb delegátov v organizačných jednotkách je uvedený v štatúte každej organizačnej jednotky MŠAI .

 5. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:


 • meniť stanovy Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess,

 • voliť a odvolávať kontrolóra a členov výkonného výboru,

 • rozhodovať o vstupe  MŠAI do iných organizácií a vystúpení z nich,

 • rozhodovať o zániku rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,

 • schvaľovať rozdelenie likvidačného prebytku pri zrušení MŠAI  likvidáciou

 • rozhodovať o vylúčení členov  MŠAI.

 

4.2 Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess. Riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami zhromaždenia delegátov. Skladá sa najmenej z 5 členov. Jeho funkčné obdobie je trojročné a môže byť skrátené alebo predĺžené najviac o tri mesiace. Zasadnutie výkonného výboru zvoláva predseda MŠAI najmenej raz za pol roka. V prípade, že člen výkonného výboru nemôže vykonávať svoju funkciu a požiada o uvoľnenie, môže byť výkonný výbor doplnený kooptáciou. Kooptáciou môže byť nahradený aj člen výkonného výboru MŠAI, ktorému členstvo vo výkonnom výbore zaniklo odvolaním z funkcie alebo zánikom členstva v MŠAI podľa článku 3.2 odsekov a, b, c týchto stanov. Kooptáciou môže byť nahradená najviac polovica členov výkonného  výboru. Návrh na kooptáciu predkladá  výkonnému výboru predseda.

 2. Rokovanie výkonného výboru riadi predseda. Výkonný výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, keď preň hlasuje nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru.

 3. Kompetencie výkonného výboru:


 • riadi operatívnu činnosť MŠAI,

 • vymenúva predsedu a podpredsedu MŠAI,

 • vydáva operatívne predpisy MŠAI a stanovuje výšku členského príspevku,

 • schvaľuje vnútornú štruktúru MŠAI, zriaďuje a ruší organizačné jednotky,

 • schvaľuje štatút organizačnej jednotky, vymenúva a odvoláva jej vedúceho,

 • schvaľuje prijatie pracovníka do pracovno-právneho vzťahu a jeho prepustenie,

 • schvaľuje  rozpočet MŠAI, vydáva výročnú správu o hospodárení MŠAI,

 • schvaľuje prijatie nových členov MŠAI bez príslušnosti k organizačnej jednotke.

 •  

 

 1. Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:


 • uplynutím funkčného obdobia,

 • odvolaním z funkcie,

 • v prípade podania žiadosti o uvoľnenie  z funkcie schválením kooptácie nového člena,

 • zánikom členstva v MŠAI.

 

4.3 Predseda a podpredseda MŠAI

 

 1. Predseda MŠAI riadi rokovanie výkonného výboru združenia. V prípade jeho neprítomnosti  riadi výkonný výbor podpredseda.

 2. Podpredseda preberá právomoci predsedu až do času zvolenia nového predsedu, ak VV predsedu odvolá,  ak sa predseda vzdá svojej funkcie, alebo ak  zanikne členstvo predsedu v MŠAI.

 3. Pri výkone svojej funkcie vystupuje predseda v mene MŠAI. K zastupovaniu a jednaniu v mene MŠAI môže predseda písomne splnomocniť iného člena výkonného výboru alebo vedúceho organizačnej jednotky.

 4. Oprávnenie vykonávať funkciu predsedu zaniká zvolením nového predsedu, oprávnenie vykonávať funkciu podpredsedu zaniká zvolením nového podpredsedu.

   

   

  Vedúci organizačnej jednotky

   

 1. Vedúci organizačnej jednotky riadi jej činnosť v súlade so stanovami MŠAI, štatútom organizačnej jednotky schváleným výkonným výborom  MŠAI a internými predpismi organizačnej jednotky schválenými členskou schôdzou organizačnej jednotky.  Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene MŠAI v rozsahu definovanom v písomnom splnomocnení  predsedu MŠAI.

 2. Ak nie je v štatúte  organizačnej jednotky definovaný spôsob vzniku členstva v MŠAI s príslušnosťou k organizačnej jednotke, tak členstvo v MŠAI s príslušnosťou k organizačnej jednotke vzniká rozhodnutím vedúceho organizačnej jednotky o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky záujemcu o členstvo v MŠAI.

 3. Vedúci organizačnej jednotky zvoláva a riadi členskú schôdzu organizačnej jednotky.

 4. Vedúci organizačnej jednotky vedie matriku členov s príslušnosťou k organizačnej jednotke.

 5. Vedúci organizačnej jednotky má právo zúčastňovať sa rokovaní výkonného výboru MŠAI, požadovať zaradenie bodov  do  programu rokovaní výkonného výboru a predkladať  materiály, ktoré výkonný výbor povinný prerokovať.

 

4.5 Kontrolór Medzinárodnej šachovej školy Interchess

 Kontrolór je nezávislým orgánom MŠAI  oprávneným kontrolovať všetku činnosť združenia. Za svoju činnosť zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov.

 1. Kontrolór vydáva stanovisko k výročnej správe výkonného výboru o hospodárení MŠAI.

 2. Kontrolór preveruje súlad schválených  interných predpisov organizačnej jednotiek  so stanovami združenia MŠAI a svojim podpisom interné predpisy organizačných jednotiek  uvádza do účinnosti.

 3.  Funkčné obdobie kontrolóra začína jeho zvolením zhromaždením delegátov a končí zvolením nového kontrolóra MŠAI.

 4. Kontrolórom nemôže byť člen výkonného výboru,  predseda, podpredseda, ani vedúci organizačnej jednotky.

   

  Článok 5

  Organizačné jednotky MŠAI

   

  5.1  Zriadenie organizačnej jednotky

   


 1. Najmenej traja členovia združenia môžu vytvoriť prípravný výbor organizačnej jednotky MŠAI.  Prípravný výbor organizačnej jednotky  predloží výkonnému výboru MŠAI návrh štatútu organizačnej jednotky a návrh na menovanie vedúceho organizačnej jednotky.

 2. Návrh štatútu organizačnej jednotky musí obsahovať názov organizačnej jednotky, vytvorený z názvu Interchess a dodatku. Ďalej musí obsahovať adresu sídla organizačnej jednotky a vymedzenie  územia v Slovenskej republike, na ktorom bude organizačná jednotka presadzovať ciele združenia.

 3. Štatút organizačnej jednotky je po schválení výkonným výborom MŠAI zriaďovacou listinou organizačnej jednotky. Vedúci organizačnej jednotky  je po vymenovaní výkonným výborom oprávnený zastupovať združenie. Rozsah kompetencií preukazuje týmito stanovami, Štatútom organizačnej jednotky, výpisom z uznesení výkonného výboru MŠAI o zriadení organizačnej jednotky, výpisom z uznesení výkonného výboru MŠAI o vymenovaní jej vedúceho a písomným splnomocnením vedúceho organizačnej jednotky predsedom združenia na zastupovanie združenia.

 

5.2  Členská schôdza  organizačnej  jednotky

 

 1. Orgánom pre určovanie pravidiel riadenia vnútorných záležitostí organizačnej jednotky je členská schôdza organizačnej jednotky (ďalej len členská schôdza). Oprávneným účastníkom členskej schôdze s hlasovacím právom je každý člen  združenia  s príslušnosťou k tejto organizačnej jednotke,  ktorý je v deň konania členskej schôdze starší ako 18 rokov.

 2. Členskú schôdzu zvoláva vedúci organizačnej jednotky najmenej jeden raz za rok. Členská schôdza musí byť zvolaná aj na základe písomnej petície aspoň jednej polovice členov združenia s príslušnosťou k organizačnej jednotke, alebo na základe písomnej žiadosti kontrolóra. V týchto prípadoch musí byť členská schôdza zvolaná do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vedúcemu organizačnej jednotky.

 3. Členská schôdza  je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej oprávnených účastníkov. Uznesenie je prijaté, ak preň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných oprávnených účastníkov.

 4. Ak nie je členská schôdza schopná sa uznášať, zvolá vedúci organizačnej jednotky náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať členská schôdza  pôvodne zvolaná. Náhradná členská schôdza musí mať rovnaký rokovací program a je schopná sa uznášať bez ohľadu na počet oprávnených účastníkov.

 5. Členská schôdza má právo schvaľovať interné predpisy organizačnej jednotky, voliť delegátov organizačnej jednotky na zhromaždenie delegátov združenia MŠAI, podávať výkonnému výboru MŠAI návrh na odvolanie vedúceho organizačnej jednotky, návrh na vymenovanie vedúceho organizačnej jednotky a návrh na zrušenie organizačnej jednotky.

 

5.2  Zrušenie  organizačnej  jednotky

 

 a)      Ak členská schôdza organizačnej jednotky podánávrh na zrušenie organizačnej jednotky, môže výkonný výbor organizačnú jednotku zrušiť.


b)      Ak výkonný výbor odvolá vedúceho organizačnej jednotky, alebo ak je vedúci organizačnej jednotky uvoľnený z funkcie na vlastnú žiadosť, alebo ak zanikne členstvo v združení vedúcemu organizačnej jednotky a členská schôdza organizačnej jednotky nepodá do 60 dní návrh na menovanie nového vedúceho organizačnej jednotky, môže výkonný výbor organizačnú jednotku zrušiť.


c)      Členovia s príslušnosťou organizačnej jednotky sa dňom zrušenia organizačnej jednotky stávajú členmi združenia bez príslušnosti k organizačnej jednotke.

 

Článok 6

 

Práva a povinnosti členov MŠAI

 

6.1  Práva členov MŠAI

 

 a)      Realizovať svoje záujmy o športové vyžitie na podujatiach združenia a pri tom v súlade s operatívnymi predpismi využívať majetok klubu a práva klubu vyplývajúce z dohôd s inými zmluvnými partnermi.


b)      V súlade so stanovami presadzovať svoje záujmy , spolupodieľať sa na rozhodovaní o činnosti združenia.


c)      Po dovŕšení 18 rokov voliť do orgánov MŠAI a byť do týchto orgánov volený.

 

6.1  Povinnosti členov MŠAI

 

a)      Dodržiavať stanovy a operatívne predpisy združenia.


b)      Chrániť zverený majetok združenia  a majetok združenia používaný pri podujatiach.


c)      Platiť členské príspevky podľa interných predpisov združenia.

 

Článok 7


Majetok a hospodárenie MŠAI

 

7.1  Majetok MŠAI

 

a)      Majetok Medzinárodnej šachovej školy Interchess  pozostáva z peňažných fondov, hmotného majetku, nehmotného majetku, pohľadávok a iných majetkových práv.


 1. Zdrojom majetku sú najmä príjmy z platenia členských príspevkov, vklady do súťaží, poplatky podľa súťažného poriadku  a propozícií podujatí, úhrady nákladov účastníkov podujatí  organizovaných MŠAI,   dary fyzických a právnických osôb,  dotácie a granty.

 

7.2  Hospodárenie MŠAI

 

 1. Za hospodárenie Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess  zodpovedá výkonný výbor zhromaždeniu delegátov. Výkonný výbor vydáva interné predpisy, zabezpečuje  operatívne riadenie činnosti, schvaľuje rozpočet MŠAI a zabezpečuje jeho dodržiavanie.

 2. Kontrolu hospodárenia združenia  realizuje kontrolór MŠAI.

 3. Výkonný výbor vydáva predpis pre interné hospodárenie organizačnej jednotky, ktorý stráca účinnosť pre organizačné jednotky po nadobudnutí účinnosti vlastných interných predpisov hospodárenia organizačnej jednotky schválených členskou schôdzou organizačnej jednotky.

   

7.3  Hospodárenie organizačnej jednotky MŠAI

 

 1. Hospodárenie organizačnej jednotky operatívne riadi vedúci organizačnej jednotky. Do nadobudnutia účinnosti vlastných interných predpisov hospodárenia organizačnej jednotky sa vedúci zodpovedá výkonnému výboru. Po nadobudnutí účinnosti vlastných interných predpisov hospodárenia organizačnej jednotky sa vedúci organizačnej jednotky za hospodárenie zodpovedá členskej schôdzi organizačnej jednotky.

 2. Kontrolu hospodárenia organizačnej jednotky  realizuje kontrolór MŠAI.

 

Článok 8


Všeobecné ustanovenia

 

     Tieto stanovy boli schválené na rokovaní prípravného výbor združenia Medzinárodná šachová akadémia Interchess  dňa 4. Augusta 2013 v Senici a týmto dňom nadobudli platnosť.


      Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.